INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) – dalej RODO. 


1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Amicis Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sztabowa 7 lok.17, 04-283 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@amicisconsulting.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, który jest jednocześnie adresem do korespondencji.


2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.


Amicis Consulting Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1) zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa z partnerami (w tym jej rozliczania oraz prowadzenia kontroli poprawności jej wykonywania) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy, w rozumieniu art.6 ust. 1 pkt. b RODO,
2) prowadzenia bazy partnerów – podstawą jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Amicis Consulting Sp. z o.o., którym jest efektywne zarządzanie siecią partnerów,
3) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Amicis Consulting Sp. z o.o., w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,
4) marketingu bezpośredniego usług własnych Amicis Consulting Sp. z o.o. – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. f RODO,
5) analitycznym, w tym profilowania na potrzeby monitorowania realizacji i tworzenia planów sprzedaży – podstawę przetwarzania stanowi realizacja celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, jakim jest efektywne zarządzanie siecią partnerów oraz Amicis Consulting Sp. z o.o., w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f RODO,
6) dochodzenia roszczeń lub obrony przed dochodzonymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy o współpracę oraz wykonywanymi przez Panią/Pana czynnościami na jej podstawie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1, pkt. f RODO

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy o współpracę – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

4. Okres przechowywania danych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

5. Przekazywanie danych


1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Amicis Consulting Sp. z o.o. jako pośrednikiem ich produktów.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Unią Europejską lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana prawa

1) Przysługuje Pan/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka niezbędności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem.
4) W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. Administrator przekaże Pani/Panu dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).