INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) – dalej RODO.

1. Administrator i dane kontaktowe administratora danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Amicis Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sztabowa 7 lok.17, 04-283 Warszawa.
Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@amicisconsulting.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby Spółki, który jest jednocześnie adresem do korespondencji.

2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.
Amicis Consulting Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:
1) przedstawienia oferty marketingowej z oferty współpracujących z Amicis Consulting Sp. z o.o. podmiotów – podstawę do przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, stosownie do art.6 ust. 1 pkt. a RODO,
2) marketingu bezpośredniego usług własnych podmiotu, z którym ma Pani/Pan zawartą za pośrednictwem Amicis Consulting Sp. z o.o. umowę lub innych usług Amicis Consulting Sp. z o.o. – podstawę do przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, którym jest marketing usług własnych tego podmiotu, na podstawie powierzonego Amicis Consulting Sp. z o.o. zakresu przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot, lub marketing usług własnych Amicis Consulting Sp. z o.o.

3) zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonania umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. b RODO,
4) wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Amicis Consulting Sp. z o.o. w rozumieniu art. 6. Ust. 1 pkt. c RODO,
5) w celach analitycznych, w tym profilowania na potrzeby monitorowania i analiz oferty produktów współpracujących z Amicis Consulting Sp. z o.o. podmiotów, w sposób zautomatyzowany w celu zapewnienia możliwości zaproponowania produktu najbardziej dostosowanego do wymagań i potrzeb danej osoby – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania wynikająca z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora , jakim jest proponowanie klientowi produktu najbardziej odpowiedniego do wymagań i potrzeb klienta, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, a także art.6 ust. 1 pkt c RODO, w związku z art. 8 ust.1 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2017r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017r. poz. 4286),
6) przedstawienia oferty marketingowej produktu ubezpieczeniowego z oferty współpracujących z Amicis Consulting Sp. z o.o. zakładów ubezpieczeń – podstawę prawną stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.
7) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, wraz z dokonaniem oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych – danych o Pani/Pana stanie zdrowia w celu przedstawienia oferty, złożenia wniosku i zawarcia umowy ubezpieczenia , stosownie do art. 9 ust. 2 pkt a RODO, w oparciu zakres danych określony przez współpracujący zakład ubezpieczeń.

8) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnego obowiązku ciążącego na zakładzie ubezpieczeń , w rozumieniu art.6 ust. pkt. c RODO oraz zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych dotyczących stanu zdrowia, stosownie do art. 9 ust. 2, pkt. a RODO, zgodnie z powierzonym przez ubezpieczyciela Amicis Consulting Sp. z o.o. zakresem.

3. Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.

5. Przekazywanie danych
1) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Amicis Consulting Sp. z o.o. jako pośrednikiem w oferowaniu ich produktów.
2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, tj. dostawcom usług informatycznych, czy też współpracującym z Amicis Consulting Sp. z o.o. partnerom, w ramach wykonywania przez nich czynności pośrednictwa, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Unią Europejską lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Pani/Pana prawa

1) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka konieczności przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z takim marketingiem.
4) W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. Administrator przekaże Pani/Panu dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które może Pani/Pan przesłać innemu administratorowi danych.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).